تبلیغات
کهکشان راه شیری - چهار اصل زندگی زرتشت


از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا كردی؟

گفت: چهار اصل
1- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم
2- دانستم كه خدا مرا میبیند پس حیا كردم
3- دانستم كه كار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش كردم
4- دانستم كه پایان كارم مرگ است پس مهیا شدم