تبلیغات
کهکشان راه شیری - حکایت كفش‌های گاندی
مهانداس کارامچاند، ماهاتما گاندی، سیاستمدار بزرگ و رهبر روحانی هندی است که به خاطر بشردوستی و فداکاری غیر عادی‌اش مشهور عام و خاص است. حکایت زیر تنها نمونه کوچکی از روحیه و طرز فکر این اندیشمند بزرگ می‌باشد.

روزی گاندی با تعداد کثیری از همراهان و هواخواهانش می‌خواست با قطار مسافرت کند. هنگام سوار شدن، لنگه کفشش از پایش درآمد و در فاصله بین قطار و سکو افتاد. وقتی از یافتن کفشش در آن موقعیت ناامید شد، فوری لنگه دیگر کفشش را نیز در‌آورد و همانجایی که لنگه کفش اولی افتاده بود، انداخت.

در مقابل حیرت و سؤال اطرافیانش توضیح داد: «ممکن است فقیری لنگه کفش را پیدا کند، پیش خود گفتم بک جفت کفش بهتر است یا یک لنگه کفش ؟!»

نوع‌دوستانه همدردی کن، بدون قید و شرط ببخش!

مترجم: فیرتانا