تبلیغات
کهکشان راه شیری - ابری به وزن ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تن!

مشاهدات انجام شده توسط تلسکوپ اپکس با آشکار ساختن توده‌های سرد گرد و غبار ستارگان سحابی زورق، مجالی برای مطالعه بهتر میان ستارگان و ابرهای والد آنها را فراهم ساخته است.

عکس بالا نمایی از مشاهدات انجام شده توسط تلسکوپ اپکس (APEX) در طول‌موج زیرمیلی‌متری در محدوده 870 میکرومتر است و توده‌های سرد گرد و غبار ستارگان واقع در سحابی شاه‌تخته (Carina) را آشکار ساخته است. این مکان شکل‌گیری ستارگان، که نقش میزبان را برای برخی از پرجرم‌ترین ستارگان کهکشان ما ایفا می‌کند، عرصه‌ای ایده‌آل برای مطالعه فعل و انفعال میان این ستارگان جوان و ابرهای مولکولی والد آنان است.
به گزارش اسپیس، مشاهدات تلسکوپ اپکس، که با استفاده از دوربین LABOCA آن انجام و در عکس به رنگ نارنجی نشان داده شده، با عکس طیف نور مرئی تلسکوپ اشمیت کورتیس رصدخانه سرو تولولو ترکیب شده است. نتیجه کار، تصویر میدان گسترده مهیجی است که منظره‌ای تماشایی از محل‌های شکل‌گیری ستارگان سحابی زورق را به دست می‌دهد. این سحابی شامل ستارگانی است که 25 هزار برابر خورشید جرم دارند، و جرم کل گاز و توده‌های غبار آن در حدود 140 هزار برابر خورشید ماست که تقریبا برابر است با 3 ضرب‌در 10 به توان 35 کیلوگرم یا سیصدهزار میلیارد میلیارد میلیارد تن.


خبر آنلاین